Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  27/2020

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala Judeţeană CovasnaConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedină ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4459/2020 al Biroului Locativ şi Ocuparea Domeniului Public din cadrul primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 4.441/23.01.2020 a Societăţii de Cruce Roşie Română-Filiala Judeţeană Covasna, su sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Kós Károly nr. 7, prin care solicită punerea la dispoziţie de către Primărie a unui spațiu locativ necesar pentru derularea de activităţi de sprijin pentru cazurile sociabile cele mai vulnerabile din Municipiul Sfântu Gheorghe prin asigurarea de servicii complexe pe termen lung;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi „Gospodărie Comunală” SA Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. 6 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Sfântu Gheorghe, str. Viitorului, nr. 13, bl. 6, ap. 24, în suprafaţă de 14,41 mp., identificat în C.F. nr. 23354-C1-U68, nr. top. 61/1/2/XXIV, 65/2/2/XXIV, 64/1/2/2/XXIV, 68/2/3/XXIV, în favoarea Societăţii Naţionale Crucea Roşie - Filiala Judeţeană Covasna, pentru derularea de activităţi de sprijin pentru populaţia vulnerabilă din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.
 
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                              Comăneci Liviu-Vasile                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină