Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  23/2020

privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în str. Kökényes, proprietatea privată a

Municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3457/2020 al Biroului de Evidenţă şi Evaluare Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 367/2018 privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 106 alin. 1 lit. g din OG nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 lit. a din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă modificarea suprafeței terenului situat în intravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, str. Kökényes, proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în CF. nr. 38596 Sfântu Gheorghe, nr. top. 2763/2/1/1/1/2/b/2/2/2/2, conform Documentației de identificare executată de ing. György Ede-Zsolt, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de la 3969 mp, la cea reală de 2831 mp.
(2) Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenului din “fâneață” în “curți construcții”.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                            Comăneci Liviu-Vasile                                                                               SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină