Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  22/2020

privind aprobarea achiziționării unui apartament situat în Municipiului Sfântu Gheorghe,

strada Romulus Cioflec nr. 11Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3487/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere declarația nr. 421/2020, formulată de Kocsis Endre prin care îşi manifestă acceptul cu privire la vânzarea apartamentului situat în str. Romulus Cioflec nr. 11, bl. 18, sc. C, ap. 5;
Având în vedere Raportul de Evaluare nr. 147/2/2020 al apartamentului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec nr. 11, bl. 18, sc. C, ap. 5, , întocmit de Evaluator Autorizat Team Ronexpert SRL, privind stabilirea valorii de piaţă a apartamentului;
Având în vedere Certificatul de performață energetică cu seria UA nr. 01693/17.10.2019, elaborat de ing. Siklodi E. Imre-Lorand;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 55 din Legea Locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. c din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a apartamentului situat în Municipiului Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec nr. 11, bl. 18, sc. C, ap. 5, evidenţiat în C.F. nr. 26953-C1-U10 Sfântu Gheorghe, nr. top. 2501/3/V C, 2502/2/V C cu suprafața utilă de 39,39 mp, cu cota de participare la părțile comune 4,75% cu 2 camere și dependințe, proprietatea tabulară a numitului Kocsis Endre.
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al apartamentului descris la art. 1 este de 129.022 LEI fără TVA, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare întocmit de Evaluator Autorizat Team Ronexpert SRL.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu achitarea integrală a preţului apartamentului.
ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare în faţa notarului public, se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - (1) Apartamentul achiziţionat va fi trecut în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinația de locuință de necesitate.
(2) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002, privind atestarea domeniului public al Judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifică în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică și Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                               Comăneci Liviu-Vasile                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină