Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  20/2020

privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013,

privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului AFIBIOTECH SRL


 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Cererea nr. 31/10.01.2020 a AFIBIOTECH SRL, cu sediul social în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Arcușului nr. 33, CUI nr. 41814995 și înregistrată la ONRC sub nr. J14/563/2019, prin care solicită acordarea scutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale, astfel cum acestea sunt reglementate prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza Raportului de analiză și verificare nr. 35/20.01.2020 al Comisiei de evaluare a cererii de acord de principiu constituită prin Dispoziția primarului nr. 977/2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul art. 6 alin. (4) lit. h și art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 456 alin. (1) lit. i și art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Acordul de principiu în vederea obținerii facilităților reglementate prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului AFIBIOTECH S.R.L.
ART. 2. - Se aprobă facilitățile de care va beneficia AFIBIOTECH SRL, constând în:
a) scutire de la plata taxei pe terenul concesionat din infrastructura Parcului industrial – SEPSIIPAR SRL, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
b) scutire de la plata impozitului pe clădirile edificate de rezident, în infrastructura Parcului industrial – SEPSIIPAR SRL, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
c) scutiri de la plata oricăror taxe datorate pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial.
ART. 3. - Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b și c din Legea nr. 186/2013, se acordă o singură dată într-un an fiscal.
ART. 4. - Valoarea maximă a ajutorului de minimis aprobat prin art. 2 din prezenta hotărâre, este de 200.000 euro (echivalentul în lei de la data acordării) și se acordă până la data de 31 decembrie 2020.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Finanțe Publice Municipale și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                       Comăneci Liviu-Vasile                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină