Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  17/2020

privind aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din

cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe,

începând cu data de 01.01.2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 268/2020 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 152/2020 al d-nei Klárik Mária-Antónia, director din cadrul Complexului „Zathureczky Berta” din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătae, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 395/2020 încheiat între primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András și reprezentanții salariaților și a reprezentantului Sindicatului ”Nova Vita”, care se anexează prezentului proiect de hotărâre;
Având în vedere art. 10, 11 și 25 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) și art. 2 din HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă coeficienţii care stau la baza determinării salariilor de bază aferente funcţiilor publice din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Începând cu data de 01.01.2020 se aprobă coeficienţii care stau la baza determinării salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Salariile de bază aferente gradaţiei 0 pentru funcţiile prevăzute din anexele nr. 1 și 2 se determină prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi pentru fiecare funcţie, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare.
ART. 4. – Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe se asigură de ordonatorul de credite, în condiţiile legii. Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei horărâri, astfel încât, împreună cu indemnizaţiile lunare şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare să se încadreze în fondurile aprobate anual pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor, proiectelor ce revin instituţiei, potrivit legii.
ART. 5. – Ordonatorul de credite stabileşte salariile lunare ale personalului din subordonare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, în condiţiile legii.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                             Comăneci Liviu-Vasile                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină