Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  15/2020

privind aprobarea achitării cotizației anuale de membru al Municipiului Sfântu Gheorghe către

Asociația „Orașe Energie România – OER”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2.298/2020 al Biroului de Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 134/2016 privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația „Orașe Energie România”;
Având în vedere Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă aprobat prin Hotărârea nr. 127/2013 a Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 3/2019 a Adunării Generale al Asociației Orașe Energie România – OER, privind aprobarea cuantumului cotizațiilor membrilor Asociației pe anul 2020;
Având în vedere prevederile art. 6 pct. 1 din Statutul Asociației „Orașe Energie România”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achitarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a cotizației de membru în Asociația „Orașe Energie România” pe anul 2020, în sumă de 5.601,00 lei.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                     Comăneci Liviu-Vasile                                                                 SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină