Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  11/2020

privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

pentru anul școlar 2020 – 2021Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 774/08.01.2020 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 9136/17.12.2019 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 445/07.01.2020;
Având în vedere Avizul conform nr. 9142/17.12.2019 al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, înregistrat la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 772/08.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. d din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobat prin Ordinul nr. 5090/30.08.2019 al Ministrului Educaţiei Naţionale, interimar;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă organizarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2020 – 2021, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroul pentru Învăţământ și Cultură şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină