Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  9/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2790/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare prevederile art. 29 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă declanșarea procedurii de achiziție de pe piața liberă a unor imobile, care vor intra în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
ART. 2. – Se constituie Comisia de negociere a prețului de achiziție a imobilelor de pe piața liberă, având următoarea componenţă:
1. Toth Birtan – Csaba, viceprimar, președinte;
2. Debreczeni László, consilier local;
3. Ambrus Zsombor, consilier local;
4. Bálint Iosif, consilier local;
5. Hengán Hajnal, director executiv, Direcţia Patrimoniu;
6. Vajna László, consilier local, membru supleant.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul privind negocierea prețului de achiziţie a imobilelor de pe piața liberă, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și comisia constituită conform art. 2 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 17 ianuarie 2020.
  
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                 Cochior Andrei                                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină