Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  6/2020

privind modificarea HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea

terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2134/2020 al Compartimentului Proiecte, Programe și Compartimentului de Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Scrisoarea de clarificare nr. 966/13.01.2020 a Agenției pentru Dezvoltarea Regională Centru;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv specific-Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedință de județ;
Având în vedere HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării” cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), alin. (4) lit. d și f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea articolului 4 din HCL nr. 342/2019 pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, și va avea următorul cuprins:
“ART. 4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 44,41% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8.310.112,28 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării”.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Compartimentul Proiecte, Programe, Compartimentului de Dezvoltare Investiţii și Direcția Eonomică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 17 ianuarie 2020.
   

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                       Cochior Andrei                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină