Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  5/2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului

”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate

Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2137/2020 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Scrisoarea nr. 47164/04.12.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru privind demararea etapei precontractuale;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședință de județ, Prioritatea de investiții 4.1. – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 12 al Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, și va avea următorul cuprins:
”ART. 12. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 21.765.376,09 lei, cât și contribuția de 20.381.074,21 lei, adică 19,33% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 105.437.528,24 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Direcția Economică și Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 17 ianuarie 2020.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                         Cochior Andrei                                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină