Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  53/2020

privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2.221/2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2020 în sumă totală de 149.244.950 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 104.988.070 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 44.256.880 lei, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă programul obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă utilizarea în anul 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2019 în sumă de 15.504.943,83 lei.
ART. 4. - Se aprobă bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexelor nr. 4-20 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă bugetul Centrului Județean de Excelență Covasna, finanțat din bugetul Municipiului Sfântu Gheorghe, pe anul 2020, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă totală de 26.356.830 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 25.262.260 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 1.094.570 lei, pe anul 2020, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexelor nr. 23-38 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 9. - Se aprobă folosirea în anul 2020 a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2019, în sumă de 925.775,40 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, conform anexei nr. 39 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. - Se aprobă bugetul Poliţiei Locale din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexei nr. 40 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 11. - Se aprobă bugetul Teatrului ”Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 12. - Se aprobă bugetul Teatrului ”Andrei Mureşanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020,  conform anexei nr.42 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 13. - Se aprobă bugetul Casei de cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2020, conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 14. - Se aprobă bugetele fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020, în valoare de 730.660 lei, conform anexelor nr. 44-53 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 15. - Se aprobă folosirea în anul 2020 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția Municipiului Sfântu Gheorghe, în sumă de 142.672,31 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
ART. 16. - Se aprobă folosirea în anul 2020 a excedentului rezultat din execuţia fondurilor externe nerambursabile, aflat la dispoziția instituțiilor subordonate în sumă de 565.526,91 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 54 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 17. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                             Comăneci Liviu-Vasile                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexele1 si 2

Anexa 3

Anexele 4-10

Anexele 11-15

Anexele 16-20

Anexele 21-25

Anexele 26-35

Anexele 36-45

Anexele 46-54
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină