Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  37/2020

privind aprobarea Programelor de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe,

Raportările pe anii 2017 și 2018Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75104/2019 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 241/2018 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Programului de Îmbunătăţire Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (22) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d şi art. 196 alin (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe - Raportare anul 2017, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe - Raportare anul 2018, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre devin anexele nr. 2.1. și 2.2. la Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în Municipiul Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 241/2018.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba și Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2020.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                 Comăneci Liviu-Vasile                                                                     SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină