Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  4/2020

pentru modificarea HCL nr. 266/2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru

personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, HCL nr. 292/2019 privind aprobarea

modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială

Sfântu Gheorghe și HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 717/2020 întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecția socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 370 alin. (2) lit. d, art. 406, art. 407 și art. 409 alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂȘTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea HCL nr. 266/2019 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe după cum urmează:
I. Se modifică titlul hotărârii nr. 266/2019 și va avea următorul cuprins:
”HCL nr. 266/2019 privind aprobarea modificării și completării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 143/2019”.
II. Art. 1 din HCL nr. 266/2019 va avea următorul cuprins:
”ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 143/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2019, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 3 la hotărâre cu anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.”
ART. 2. - Se aprobă modificarea HCL nr. 292/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe după cum urmează:
I. Se modifică titlul hotărârii nr. 292/2019 și va avea următorul cuprins:
”HCL nr. 292/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, aprobate prin HCL nr. 143/2019, cu modificările și completările ulterioare”.
II. Art. 1 din HCL nr. 292/2019 va avea următorul cuprins:
”ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 143/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 3 la hotărâre cu anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.”
ART. 3. - Se aprobă modificarea articolului 2 din HCL nr. 377/2019 privind aprobarea reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe și va avea următorul cuprins:
”ART. 2. - Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 143/2019 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 3 la hotărâre cu anexele nr. 1-2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.”
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 ianuarie 2020.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                     Cochior Andrei                                                                                  SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină