Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  2/2020

privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

de aprobare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în

Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, aprobarea

proiectului și a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 81559/2019 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea nr. 47164/04.12.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru privind demararea etapei precontractuale;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – pentru municipii reședință de județ, Prioritatea de investiții 4.1. – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
Având în vedere HCL nr. 100/2019 privind aprobarea lucrării cu titlul „Studiu de oportunitate privind dezvoltarea mobilității urbane a municipiului Sfântu Gheorghe”;
Având în vedere HCL nr. 92/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public”;
Având în vedere HCL nr. 95/2019 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Elaborare DALI pentru investiția Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste bicicliști la strada Lct. Păiș David și Nicolae Iorga”;
Având în vedere HCL nr. 91/2019 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști”;
Având în vedere HCL nr. 117/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului”;
Având în vedere HCL nr. 118/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”;
Având în vedere HCL nr. 114/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare terminal transport public urban-județean, interjudețean”;
Având în vedere HCL nr. 93/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de închiriere biciclete (Bike Sharing)”;
Având în vedere HCL nr. 94/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare pista pentru bicicliști pe digul râului Olt, între intersecția pârâului Arcuș cu Drumul Național DN12 și satul Chilieni”;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 lit. f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2019 privind aprobarea lucrării cu titlul „Studiu de oportunitate privind dezvoltarea mobilității urbane a municipiului Sfântu Gheorghe”, prin înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărâre, cu anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
13.385.232,68 8.330.951,32

ART. 3. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/2019 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Elaborare DALI pentru investiția Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste bicicliști la strada Lct. Păiș David și Nicolae Iorga”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 4 și 5 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
5.304.634,16 4.222.679,56

ART. 4. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2019 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 6 și 7 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA  Din care C+M, lei inclusiv TVA
31.877.760,63 27.125.993,14

ART. 5. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 8 și 9 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
25.425.981,94 7.781.941,70

ART. 6. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 118/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 10 și 11 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
7.570.220,34 1.791.957,07

ART. 7. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare terminal transport public urban-județean, interjudețean”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 12 și 13 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
4.136.032,85 2.095.030,63

ART. 8. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de închiriere biciclete (Bike Sharing)”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 14 și 15 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
5.878.714,34 203.970,77

ART. 9. – Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare pista pentru bicicliști pe digul râului Olt, între intersecția pârâului Arcuș cu Drumul Național DN12 și satul Chilieni”, prin înlocuirea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexele nr. 16 și 17 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

Total general, lei inclusiv TVA Din care C+M, lei inclusiv TVA
4.774.311,07 3.620.981,83

ART. 10. – Se aprobă proiectul ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.1. – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, anexa nr. 18 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 11. – Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în cuantum de 127.202.904,33 lei (inclusiv TVA).
ART. 12. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 14.377.754,78 lei, cât și contribuția de 27.767.182,98 lei, adică 24,61% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 112.825.149,55 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”.
ART. 13. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 14. – Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 15. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Direcția Economică și Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 ianuarie 2020.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                           Cochior Andrei                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină