Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  1/2020

privind aprobarea încheierii contractului de finanțare secvențial pe anul 2020, între Județul Covasna prin

Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe și

Asociația Club Sportiv Sepsi-SIC  pentru finanțarea programului sportiv ”Participarea ACS Sepsi Sic

în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal,

sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1279/2020 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea Asociaţiei Clubul Sportiv SEPSI-SIC, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 81458/23.12.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor HCL nr. 238/2019 privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a Programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 276/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC ”Participarea ACS Sepsi Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”;
Având în vedere prevederile art. 18^1 alin. (2) şi (3), art. 67^1 alin. (3), art. 69 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. f din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă încheierea contractului de finanțare secvențial pe anul 2020 între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi – SIC, conform proiectului contractului, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Juridic și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 ianuarie 2020.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                         Cochior Andrei                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină