Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  417/2019

privind aprobarea studiului nr. 331/2019, precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de

delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017,

încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR SRLConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 80224/2019 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 335/12.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 80111/12.12.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere art. 7 lit. b, art. 35 și art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017;
Având în vedere art. 14 din Contractul de asociere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”;
Având în vedere art. 17 alin. (3) lit. e, coroborat cu art. 22 alin. (1), precum și art. 18 alin. (2) pct. 10 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Studiul nr. 331/10.12.2019 privind analiza solicitării ECO BIHOR SRL, referitor la modificarea tarifelor serviciilor prestate în cadrul CMID, precum și a altor modificări ale Contractului de delegare nr. 128/28.04.2017, realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și ECO BIHOR SRL, conform proiectului Actului adițional nr. 3, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se mandatează domnul Antal Árpád-András reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.06.2017.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și persoana desemnată la art. 3 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 30 decembrie 2019.

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                                 Bálint Iosif                                                                        SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină