Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  407/2019

privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de

Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere adresa nr. 248/18.09.2019 al administratorului SEPSIIPAR SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 63901/01.10.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63905/01.10.2019 al Direcției Tehnice și Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c. alin. (6) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de funcţionare al parcului industrial “SEPSIIPAR”, aprobat prin HCL 194/2017, după cum urmează:
I.    Alineatul 1 al preambulului va avea următorul cuprins:
”Parcul industrial SEPSIIPAR din Sfântu Gheorghe se desfășoară pe o suprafață de 28,79 ha și este situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos. Terenul este integral proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe. Obiectivul principal al creării parcului industrial este atragerea de investitori în vederea dezvoltării economice a Municipiului Sfântu Gheorghe.”
II.    Alineatul 4 va avea următorul cuprins:
”Parcul industrial dispune de trei clădiri: o clădire de birouri de P+2 cu suprafață utilă de 1744 m2, o hală de confecționat decoruri cu o suprafață de 369 m2, construcții (fostele grajduri Zoocomp), infrastructură de drumuri și utilități, respectiv terenuri în suprafață totală de 28,79 ha, individualizate în anexa la prezentul Regulament din care face parte integrantă.”
III.    Alineatul 2 al Capitolului I va avea următorul cuprins:
”Prețul de vânzare va fi stabilit după exprimarea intenției de achiziționare a terenului concesionat, printr-o expertiză întocmită de către un expert autorizat ANEVAR.”
IV.    Alineatul 3 al Capitolului I va avea următorul cuprins:
”Concesionarea terenului este posibilă pe o perioadă de 49 de ani, pe baza licitației publice și în condițiile prezentului Regulament și a regulamentului de concesionare al Parcului Industrial. Suprafața minimă ce se va concesiona este de 1.000 m². Suma plătită de către investitori în schimbul concesiunii este formată din prețul concesiunii și taxa de administrare.”
V.    Secțiunea „Cerințe de calificare” din Capitolul II va avea următorul cuprins:
”Se pot depune solicitări de concesionare de către investitori, persoane juridice și persoane fizice autorizate, constituiți în baza legilor în vigoare. Aceștia vor face dovada că nu sunt în una din următoarele situații:
a) în stare de faliment;
b) afacerile lor sunt supervizate și conduse de tribunale;
c) și-au suspendat activitatea de afaceri sau se găsesc în orice altă situație analoagă cu cele descrise mai sus, în conformitate cu procedurile legale ale statului din care provin;
d) sunt pe cale de a deveni subiect al procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare judiciară, de a fi administrate de tribunale, de a intra în aranjamente financiare cu creditorii în conformitate cu procedurile legale ale statului din care provin;
e) au fost condamnați pentru un delict de comportament profesional printr-o sentință rămasă definitivă.
Investitorii vor dovedi printr-o declarație pe propria răspundere că nu se află în nici una din situațiile prevăzute la punctele a-e.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSIIPAR S.R.L.

Sfântu Gheorghe, la 30 decembrie 2019.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                                Bálint Iosif                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină