Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  408/2019

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor

publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”,

încheiat cu TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.809/2019 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Adresa nr. 45/11.09.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 61464/20.09.2019;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI” în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) lit. c și d. coroborat cu art. 21`1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
Având în vedere art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. –Se aprobă modificarea tarifului de salubrizare menajeră pentru persoanele fizice la 10,00 lei/persoană/lună în Sfântu Gheorghe și 8,00 lei/persoană/lună pentru persoane fizice în Chilieni și Coșeni, respectiv modificarea tarifului de salubrizare menajeră pentru persoanele juridice la 140 lei/mc/lună.
ART. 2. – Se aprobă modelul contractului de prestări servicii publice de salubrizare pentru persoane fizice, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr. 4/2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SEPSI”, în calitate de delegatar și operatorul regional de salubritate TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adițional nr. 19/2019, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se mandatează dl. Toth-Birtan Csaba, reprezentantul Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților ”ECO SEPSI” să aprobe în cadrul ședinței adunării generale cele cuprinse în prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 30 decembrie 2019.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                                Bálint Iosif                                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                         Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină