Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 185/2007
privind modificarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR 1843/2005 al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;  

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 121/2005 privind încetarea mandatului unui consilier;

            În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c şi alin.5 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată;

            În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă modificarea art.1 al H.C.L nr. 41/2003 în ceea ce priveşte componenţa nominală a Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice, respectiv obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, astfel:

-        dl. Kónya Adám, consilier;

-        dl. Latzin Gábor, consilier;

-        dl. Szentes Adám, consilier;

-        dl. Petrusan Alexandru-Iosif, consilier;

-        dl. Ferenczi István, consilier;

La lucrările Comisiei vor fi invitaţi să participe :

-        dl. Kiss Jenő, directorul Bibliotecii Judeţene;

-        dl. Lăcătuşu Ioan, consilier special, Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Covasna;

-        dl. József Álmos, profesor la Liceul Teoretic Székely Mikó;

-        dl. Cserey Zoltán, director adj. la Muzeul Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe;

ART. 2. – Cu data prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă.


 Sfântu Gheorghe, la 22 octombrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                            PENTRU SECRETAR
                                                                           Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină