Vineri, 3. aprilie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTARÂREA NR. 184/2007
cu privire la modificarea listei de investiţii în vederea utilizării creditului existent la BRD-GSG

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 6992/2007 al Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere clauzele Contractului de credit nr. 174/2005, încheiat între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi BRD – Groupe Société Générale prin sucursala Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea listei de investiţii finanţate din creditul contractat de la BRD – Groupe Société Générale prin contractul nr. 174/2005, prin includerea unor noi investiţii, după cum urmează:

-      reabilitare reţele de apă potabilă şi de extindere reţele canalizare în

    Municipiul Sfântu Gheorghe;
-       modernizare reţele edilitare str. Oltului din Municipiul Sfântu Gheorghe;
-      modernizare reţele edilitare str. Bisericii din Municipiul Sfântu Gheorghe;
-      modernizare reţele edilitare str. Kőrösi Csoma Sándor din Municipiul Sfântu Gheorghe;
-      modernizare reţele edilitare str. Podeţului din Municipiul Sfântu Gheorghe;
-      modernizare reţele edilitare str. Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe.

ART. 2. – Obiectele de investiţii descrise la art. 1 vor fi finanţate din suma netrasă din creditul iniţial, în valoare de 1.351.132,85 RON.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor face obiectul unui Act adiţional la contractul de credit nr. 174/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi BRD – Groupe Société Générale prin sucursala Sfântu Gheorghe.

 

Sântu Gheorghe, la 22 octombrie 2007.


PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                PENTRU SECRETAR
                                                               Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină