Joi, 2. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe           
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna

Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR  368/2019

privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.376/2019 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (7) lit. i din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTĂRĂȘTEART. 1. –
Se aprobă modificarea articolului 2 al Regulamentului pentru derularea programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, aprobat prin HCL nr. 40/2012, cu modificările şi completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:
”ART. 2. – În cadrul acestui program se vor distribui următoarele materiale:
a) bănci – 930,00 lei/buc;
b) puieţi pomi ornamentali – 25 lei/buc;
c) arbuşti – 10 lei/buc;
d) gard viu (5 fire puieţi pe metru) – 30 lei/ml;
e) flori diferite specii – 2 lei/fir;
f) seminţe gazon – 22 lei/kg;
g) gărduleţ de protecţie – 50,00 lei/ml;
h) pământ fertil pentru zone verzi – 60 lei/mc.”
ART. 2. –
Cu aducerea la îndeplinire se încredințează Direcția de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 noiembrie 2019.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Ambrus Zsombor          

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină