Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sfântu Gheorghe           
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna

Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR  385/2019

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor
în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75.746/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 46 și art. 47 alin. (7) și alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c, alin. (6) lit. b și alin. 14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTĂRĂȘTE


ART. 1. -
Se aprobă Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor în zona drumurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. -
Se aprobă Modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului public, podurilor și pasajelor prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. -
Se împuternicește primarul muncipiului Sfântu Gheorghe să semneze Contractele de utilizare a zonei drumului public din Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 4. -
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, Direcția Gospodărire Comunală, Direcția Urbanism, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2019.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
           Bálint Iosif           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó  

Anexa nr. 1 la HCL 385/2019

Anexa nr. 2 la HCL 385/2019 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină