Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  379/2019

privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de
 transport public de persoane în Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.493/2019 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 77.365/2019 al Consiliului Concurenței;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiului Sfântu Gheorghe, prin atribuirea directă către Multi-Trans S.A. pe o durată de 6 ani, începând cu data de 02.12.2019.
ART. 2. - Se aprobă Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe să semneze în numele și pe seama Municipiului, Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prevăzut la art. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniu și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăţi Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 2 decembrie 2019.

                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                            Bálint Iosif                                                                             SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină