Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  367/2019

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe
la Asociația ”Grup de Acțiune Locală - SEPSI”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72074/05.11.2019 al Biroului Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Asociației ”Grup de Acțiune Locală – SEPSI” înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 71349/04.11.2019;
Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe nr. 4619/05.11.2019;
Având în vedere Decizia Consiliului Director nr. 8/2019 al Asociației ”Grup de Acțiune Locală – SEPSI”;
Având în vedere HCL nr. 301/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la înființarea Asociației ”Grup de Acțiune Locală - SEPSI”;
Având în vedere prevederile art. 8 și art. 18 lit. f din Statutul Asociației ”Grup de Acțiune Locală – SEPSI”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației ”Grup de Acțiune Locală SEPSI” conform proiectului Actului Adițional la Actul Constitutiv și Actului Adițional la Statutul asociației, anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociația ”Grup de Acțiune Locală – SEPSI”.

Sfântu Gheorghe, la 28 noiembrie 2019.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                           Ambrus Zsombor                                                                           SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-IldikóAnexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină