Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  361/2019

privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiului Sfântu Gheorghe,

încheiat cu MULTI TRANS SA, Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.342/2019 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 361/23.09.2019 a societăți MULTI-TRANS S.A., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 62026/24.09.2019;
Având în vedere Contractul de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. V din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizate în active corporale și necorporale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și pct. III din Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere art. 37 alin. (9) din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizional în administrația publică, republicată;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (8) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art art. 139 alin. (3) lit. g și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. - Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor mobile identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrată, concesionate în favoarea MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe prin Contractul de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea valorificării acestora prin casare.
ART. 2. - Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat între Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe și MULTI-TRANS S.A., potrivit prevederilor proiectului Actului adițional nr. 3/2019, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Valorificarea și/sau casarea bunurilor va fi derulată de către societatea MULTI-TRANS SA care va asigura virarea sumelor rezultate din valorificare, în condiții legii.
ART. 4. – Cu semnarea actului adițional se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 noiembrie 2019.

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                   Ambrus Zsombor                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2

Anexa la actul adițional
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină