Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  351/2019

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.671/2019 al Serviciului de Constatare, Impunere și Control al Direcției Finanțe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism, Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL nr. 144/2019 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la buget local;
Având în vedere prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pe anul 2020.
(2) Valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor stabilite în sume fixe, precum şi în cote procentuale, pe anul 2020, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
ART. 2. – (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în perioada de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă.
(3) Pentru plata cu întârziere față de termenele de scadență prevăzute în prezentul articol, contribuabilii datorează majorări de întârziere, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
ART. 3. - Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, fiecare de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
ART. 4. - (1) În cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2020, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an, se acordă o bonificaţie de 9%.
(2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante faţă de bugetul local, precum şi contribuabililor persoane fizice şi juridice care se află în procedura de prevenire a insolvenţei sau în procedura insolvenţei reglementată de legislaţia aplicabilă în domeniu, cu condiţia ca obligaţiile restante să fie cuprinse în planul de rambursare sau programul de plată al creanţelor din Planul de redresare sau Planul de reorganizare, după caz.
ART. 5. - Se aprobă aplicarea de cote majorate la impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, conform Regulamentului privind supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe şi a satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni, aprobat prin H.C.L. nr. 355/2015.
ART. 6. - Se aprobă acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, după cum urmează:
(1) Se acordă scutiri de la impozitul/taxa pentru următoarele clădiri:
1.1. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, având destinaţie de locuinţă, muzee ori case memoriale;
1.2. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
1.3. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a Recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;
1.4. clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
1.5. clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 1 an, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
1.6. clădirile utilizate de organizaţii nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
1.7. clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive, indiferent de proprietarul acestora.
(2) Se acordă scutiri sau reduceri la impozitul pe clădire datorat de operatori economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
(3) Se acordă reduceri de 50% la impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim net pe ţară, constau în exclusivitate din pensie şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu.
(4) Se acordă scutiri la impozitul/taxa pe teren datorate pentru:
4.1. terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
4.2. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
4.3 terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
(5) Se acordă reduceri de 50% la impozitul/taxa pe teren datorat pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim net pe ţară, constau în exclusivitate din pensie şi nu deţin în proprietate imobile în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu;
(6) Se acordă scutiri de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor emise pentru:
6.1. lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
6.2. lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
(7) Se acordă scutiri de la plata taxelor speciale pentru:
7.1. veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
7.2. persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
7.3. persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
(8) Se acordă scutiri de la plata altor taxe locale pentru:
8.1. veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
8.2. persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
ART. 7. - Scutirile şi reducerile aplicate la impozitele şi taxele locale se acordă în conformitate cu procedurile de aplicare din anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6, şi 7.
ART. 8. - Se aprobă Regulamentul pentru aplicarea taxelor speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 8.
ART. 9. - Se aprobă Regulamentul privind utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Sfântu Gheorghe şi procedurile de evidenţiere a acestora, anexa nr. 9.
ART. 10. –Se aprobă anularea creanţelor restante la data de 31.12.2019 şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici sau egale cu 40 lei, pentru poziţiile de rol fiscal care nu figurează cu debite curente.
ART. 11. –Se aprobă dreptul organului fiscal de a renunța la emiterea deciziei de impunere în cazul contribuabililor presoane fizice și juridice la care creanța fiscală principală este mai mică de 20 de lei. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.
ART. 12. – Pentru determinarea impozitului şi a taxei pe clădiri, precum şi a impozitului şi a taxei pe teren, pe anul fiscal 2020, se va aplica delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 350/2019 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 230/2006.
ART. 13. - Se aprobă Considerentele de natură economică, socială, determinate de necesităţile bugetului local, elemente care conduc la identificarea nivelului optim al impozitelor şi taxelor locale, anexa nr. 10.
ART. 14. - Anexele nr. 1 – 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2020, cu excepția prevederilor art. 9 alin. (2) din Cap. II.3 ”Parcarea curentă a vehiculelor, fără rezervarea locurilor” al Anexei nr. 9 la hotărâre, intitulat ”Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în Municipiul Sfântu Gheorghe și proceduri de evidențiere a acestora”, referitoare la plata anticipată a taxei reprezentând contravaloarea permisului de parcare.
ART. 16. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari, Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Registru Agricol, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 28 noiembrie 2019.


                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                    Ambrus Zsombor                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexele 2-7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină