Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 181/2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii capitale şi adaptarea proiectelor existente la teren la Grupul Şcolar Kós Károly Sfântu Gheorghe”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 6610/2007 al Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru lucrarea „Reparaţii capitale şi adaptarea proiectelor existente la teren la Grupul Şcolar Kós Károly Sfântu Gheorghe”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:

 

Conform Deviz general (valori cu TVA)

3.1. Valoarea totală                                                      21.037.518 lei

        din care C+M                                                       15.203.786 lei

 

Defalcarea pe capitole şi cheltuieli:

 

a. Amenajarea terenului şi amenajări pentru protecţia mediului                            256.277 lei

b. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor                                                             622.797 lei

c. Cheltuieli pentru proiectare, asistenţă tehnică şi

    organizarea procedurii  de achiziţie publică                                                    293.472 lei

d. Cheltuieli pentru investiţia de bază

            A. Atelier şcolar:

               - construcţii şi instalaţii                                   1.976.309 lei

               - montaj  utilaj                                                      4.354 lei

               - utilaj                                                               134.114 lei

               - dotări şi mobilier                                             728.280 lei

 

          B. Cantină şcolară:

               - construcţii şi instalaţii                                   1.882.125 lei

               - montaj  utilaj                                                     34.777 lei

               - utilaj                                                               633.874 lei

               - dotări şi mobilier                                          1.296.482 lei

 

         C. Campus şcolar:

·       Sala de sport:

               - construcţii şi instalaţii                                   3.866.181 lei

               - montaj  utilaj                                                    34.986 lei

               - utilaj                                                               669.262 lei

               - dotări şi mobilier                                               89.977 lei

 

·       Cămin internat

               - construcţii şi instalaţii                                   4.717.027 lei

               - montaj  utilaj                                                      1.515 lei

               - utilaj                                                                 15.149 lei

               - dotări şi mobilier                                             618.725 lei

 

·       Garsoniere

               - construcţii şi instalaţii                                   1.604.921 lei

 

         D. Alte cheltuieli                                      1.556.914 lei

 

3.2. Eşalonarea investiţiei TOTAL/C+M

 

ANUL I                       7.013.520 lei / 5.068.210 lei

ANUL II                      7.013.250 lei / 5.067.930 lei

ANUL III                     7.010.748 lei / 5.067.646 lei

 

3.3. Durata de realizare a investiţiei (luni)

                        36 luni

 

ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 04 octombrie 2007.

       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMENAZĂ
Kató Béla                                                                 SECRETAR
                                                                           Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină