Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  342/2019

pentru modificarea HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

pentru obiectivul de investiţii și aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul

lacului din cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70199/2019 al Compartimentului Proiecte, Programe și Compartimentului de Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv specific-Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedință de județ;
Având în vedere HCL nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării”;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu art. 129 alin. (2), alin. (4) lit. d și f și alin. (14) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Gării” prin înlocuirea anexei nr. 1 și 2 la Hotărâre, cu anexa nr. 1 și 2 la prezenta Hotărâre din care fac parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:   

  Valoare fără TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 14.942.594,00 17.755.587,70
din care C+M 12.487.531,00 14.860.161,89

ART. 2. - Se aprobă proiectul ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.2, apel de proiect POR/2017/4/4.4/OS4.2, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării”, în cuantum de 17.755.587,70 lei (inclusiv TVA).
ART. 4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 45,87% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8.004.211,70 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării”.
ART. 5. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ”Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Gării”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 6. - Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Compartimentul Proiecte, Programe, Compartimentului de Dezvoltare Investiţii și Direcția Eonomică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2019.

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                           Ambrus Zsombor                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexe

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină