Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  340/2019

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare în anul 2019 a H.C.L. nr. 184/2009 privind

instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”,

cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70660/2019 al Biroul pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza HCL 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene autonomiei, adobtată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2019, fiecare în valoare de 3000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se stabileşte calendarul procedurii de acordare a burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:

Nr. Crt. Activităţi Termen/perioada de realizare
1.

Depunerea la Primăria Municipiul Sfântu Gheorghe a dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe.”

  până la 05 decembrie 2019
2. Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a celor care s-au înscris pentru “Bursele Sfântu Gheorghe.” 06 decembrie 2019
3. Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a câştigătorilor “Bursele Sfântu Gheorghe.”  09 decembrie 2019
4. Depunerea contestaţiilor privind acordarea “Burselor Sfântu Gheorghe.”   10-11 decembrie 2019
5. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva rezultatului evaluării “Bursele Sfântu Gheorghe” 12 decembrie – 13 decembrie 2019
6. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de evaluare a “Burselor Sfântu Gheorghe” prima şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ulterioară datei de 16 decembrie 2019

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2019.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                  Ambrus Zsombor                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină