Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  333/2019

privind aprobarea reducerea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69970/2019 al Biroului Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 286/07.08.2019 a directorului general al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 52667/09.08.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al SEPSI REKREATÍV S.A., nr. 105/06.08.2019;
Având în vedere adresa auditului din data de 24.10.2019 al Amiroaudit SRL privind situația patrimonială a societății SEPSI REKREATIV SA.
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al SEPSI REKREATÍV S.A., respectiv H.C.L. nr. 167/2016 privind numirea reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a SEPSI REKREATÍV S.A.;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 15324 alin. (1), art. 207 alin.(1) lit. b, art. 208 alin. (1) din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. i și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă reducerea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. cu suma de 6.517.460 lei, respectiv de la 6.610.000,00 lei la 92.540 lei, prin reducerea valorii nominale a celor 661.000 de acțiuni de la 10 lei/acțiuni la 0,14 lei/acțiuni, potrivit celor cuprinse în actul adițional la Actul Constitutiv, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Reducerea capitalului social este justificată de înregistrarea unei pierderi de capital stabilite prin situația financiară pe anul 2018, constând în scăderea activului net al societății, la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.
ART. 2. - Municipiul Sfântu Gheorghe în urma reducerii va avea subscrise un număr de 659.678 acțiuni, (în valoare de 92.354,92 lei) din cele 659.678 de acțiuni, care îi revin proporțional.
ART. 3. - (1) Se mandatează reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATIV S.A., dl. Debreczeni László şi dl. Tischler Ferenc cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deținerilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în conformitate cu prezenta hotărâre.
(2) Proiectul procurilor speciale de reprezentare în adunarea generală extraordinară a acționarilor a SEPSI REKREATÍV S.A. constituie anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă ca adunarea generală extraordinară a acţionarilor să poată fi ţinută şi fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei, în cazul în care fiecare acţionar este prezent prin mandatarul său şi nici una nu se opune, în conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990.
ART. 5. - Se mandatează dl. Bodor Lóránd, directorul general al SEPSI REKREATÍV S.A. să semneze Actul adițional la Actul Constitutiv şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităților legale la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 6. - Se aprobă proiectul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la aprobarea reducerii capitalului social, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de administrație al SEPSI REKREATÍV S.A., al URBAN-LOCATO S.R.L., Direcția Economică şi Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2019.

                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                             Zsigmond József                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină