Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  325/2019

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz numitului Toth Róbert,

în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei

locuinţe proprietate personală, republicatăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69152/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 15/2003 privind privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 299/2019 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 61/2010 privind aprobarea proiectului de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HCL nr. 303/2009 privind validarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită tinerilor, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată, în urma dezlipirii unor parcele de teren, situate pe str. Borvíz;
    Având în vedere Procesul verbal de optare teren în folosinţă gratuită şi a unui proiect de locuinţă unifamilială nr. 68906/22.10.2019, încheiat între Comisia de analiză şi evaluare şi beneficiarul Toth Róbert;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c și alin. (6) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală a beneficiarului terenului, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Borvíz, înscris în C.F. nr. 27446 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27446, în suprafaţă de 281 mp solicitantului Toth Róbert, domicilat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Zorilor nr. 29 Județul Covasna, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale.
(2) Termenii şi condiţiile atribuirii în folosinţă gratuită sunt cuprinse în proiectul de contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, situat în str. Borvíz, în scopul construirii pe acesta a unei locuinţe unifamiliale în baza Legii nr. 15/2003, republicată, aprobată prin H.C.L. nr. 61/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analiză şi evaluare, respectiv Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2019.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                     Zsigmond József                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină