Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  324/2019

privind aprobarea transmiterii în administrarea Muzeului Național Secuiesc a unei locuinţe

proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţa de locuinţă de serviciuConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69155/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa 61694/23.09.2019 a Grădiniței cu program prelungit „Benedek Elek” din municipiul Sfântu Gheorghe privind renunţarea la locuinţa de serviciu atribuită prin HCL. nr. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de serviciu;
Având în vedere proces verbal de predare-primire nr. 63924/01.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Grădinița cu Program Prelungit ”Benedek Elek”;
Având în vedere adresa nr. 71829/14.12.2015 a Muzeului Național Secuiesc prin care solicită atribuirea unei locuinţe de serviciu;
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei Comisiei pentru învăţământ, cultură, şi ştiinţă a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, din data de 08 decembrie 2016;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 866 – 870 din Codul civil;
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c şi art. 287 lit. b din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - (1) Se ia act de renunţarea Grădiniței cu program prelungit „Benedek Elek” asupra dreptului de administrare a locuinţei de serviciu “Apartament nr. B5” situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75.
(2) Se aprobă proiectul actului adiţional la Contractul de administrare nr. 66791/18.12.2012, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Grădinița cu program prelungit „Benedek Elek” , anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, asupra locuinţei de serviciu, apartament B5, încris în CF 23902 Sfântu Gheorghe, nr. top. 789/1/b/2/2/a/1/2/2/1/2 și CF 23902-C1-U2 în favoarea Muzeului Național Secuiesc.
ART. 3. –Se aprobă proiectul actului adiţional la Contractul de administrare nr. 58455/07.11.2012, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 31 octombrie 2019.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                      Zsigmond József                                                                            SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină