Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  323/2019

privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii

construcţiilor pe terenurile alăturate, proprietatea H-PRESS SRL

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68.578/2019 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din Contractele de concesiune;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) – Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 51342/2009 și a Contractului de concesiune nr. 51343/2009 încheiate cu H-PRESS SRL proprietarul construcţiilor, având ca obiect terenuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajate pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii situate pe b-dul Gen. Grigore Bălan bl. 60, sc. A, ap. 6 și strada Vasile Goldiș bl. 15, sc. D, ap. 4, Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Se aprobă proiectul Actelor adiţionale, ce se vor încheia cu titularul contractelor de concesiune, conform anexei nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2019.

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                    Zsigmond József                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1

Anexa 2
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină