Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  322/2019

privind aprobarea achiziţionării unui teren situat în extravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe,

cu suprafaţă de 2.900 mp, proprietatea numitului Veress Gábor


   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69785/2019 al Direcţiei Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Oferta de vânzare din data de 23.09.2019 exprimată de numitului Veress Gábor în calitate de proprietar al terenului evidenţiat în CF 39567 Sfântu Gheorghe nr. cad. 39567, conform procedurii prevăzute de Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
Având în vedere HCL 311/2019 privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unui teren situat în extravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Final nr. 779/25.10.2019 al Direcției pentru Agricultură Județului Covasna;
Având în vedere Raportul de evaluare al terenului extravilan situat în municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna din data de 05.09.2019, întocmit de Evaluatorul Kuna Adrienne;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2001 privind Codul administrativ ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenului situat în extravilanul Municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 39567 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 39567 în suprafaţă totală de 2900 mp, proprietatea tabulară a numitului Veress Gábor.
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al terenului descris la art. 1 este de 55.000 lei, fără TVA, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare întocmit de Evaluatorul autorizat Kuna Adrienne.
(2) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu achitarea integrală a preţului imobilului.
(3) Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – (1) Terenul achiziţionat va fi trecut în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, și va fi destinat pentru extinderea Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002, privind atestarea domeniului public al Judeţului Covasna, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifică în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie  2019.

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                                Zsigmond József                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină