Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 179/2007
privind  efectuarea unui schimb de teren între municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. EDRO INTERNATIONAL S.R.L.

 

            Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR. 5026/2007 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere cererea nr. EC.1265/2007 al S.C. EDRO INTERNAŢIONAL S.R.L. cu sediul în Braşov şi Declaraţia autentificată cu nr. 994/28.09.2007;

            Având în vedere adresa nr. 921/28.09.2007 al Băncii Italo-Romena SpA – Agenţia Braşov referitoare la acordul privind radierea ipotecii şi a tuturor interdicţiilor instituite în favoarea băncii asupra terenului cu nr. top 100/2/1/2 cu 155 mp;

Având în vedere şi Raportul de evaluare a terenurilor nr. 1745/2007 şi nr. 1746/2007 executat de evaluatorii ANEVAR Mikó Vasile şi Mikó Zsuszánna;

În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 1 şi 2 al Titlului X din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

            În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) din şi art. 115 alin. (1) lit. b Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, locală, republicată;

 HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă dezmembrarea terenului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Jozef Bem fn.,  înscris în CF nr. 1370 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 123/1/2 în suprafaţă totală de 283 mp. pe două parcele conform planului de amplasament şi delimitare executat de ing. Végh Zoltán, după cum urmează :

-         parcela nr. 1 cu nr. top nou. 123/1/2/1 în suprafaţă de 225 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

-         parcela nr. 2 cu nr. top nou. 123/1/2/2 în suprafaţă de 58 mp, cu destinaţia teren de construcţii;

 ART. 2. - Se aprobă dezmembrarea terenului domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Jozef Bem fn., înscris în CF nr. 46 Sf. Gheorghe sub nr. top. 98/2/1 în suprafaţă totală de 130 mp. pe trei parcele conform planului de amplasament şi delimitare executat de ing. Végh Zoltán, după cum urmează

-         parcela nr. 1 cu nr. top nou. 98/2/1/1 în suprafaţă de 12 mp, cu destinaţia de teren de construcţii;

-         parcela nr. 2 cu nr. top nou. 98/2/1/2 în suprafaţă de 98 mp, cu destinaţia teren de construcţii; 

parcela nr. 3 cu nr. top nou. 98/2/1/3 în suprafaţă de 20 mp, cu destinaţia teren de construcţii;

ART. 3. – Se aprobă intabularea în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a terenului situat în str. Jozef Bem fn., identificat în CF nr. 1802 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 120/3/1/2/5/2, 121/1/5 în suprafaţă totală de 1090 mp.

ART. 4. - Se aprobă dezmembrarea terenului  , înscris în CF nr. 1802 Sf. Gheorghe sub nr. top. 120/3/1/2/5/2,121/1/5 în suprafaţă totală de 1090 mp. pe trei parcele conform planului de amplasament şi delimitare executat de ing. Végh Zoltán, după cum urmează

-         parcela nr. 1 cu nr. top nou. 120/3/1/2/5/2/1, 121/1/5/1 în suprafaţă de 928 mp. cu destinaţia de teren de construcţii;

-         parcela nr. 2 cu nr. top nou. 120/3/1/2/5/2/2, 121/1/5/2 în suprafaţă de 98 mp., cu destinaţia teren de construcţii;     

-         parcela nr. 3 cu nr. top nou. 120/3/1/2/5/2/3, 121/1/5/3 în suprafaţă de 64 mp., cu destinaţia teren de construcţii;

ART. 5. - Se aprobă dezmembrarea terenului proprietatea S.C. EDRO INTERNAŢIONAL S.R.L. Braşov, situat în str. Jozef Bem fn., înscris în CF nr. 21228 Sf. Gheorghe sub nr. top. 120/3/1/2/5/1, 103/1/2/1, 100/2/1 în suprafaţă totală de 1126 mp. pe trei parcele conform planului de amplasament şi delimitare executat de ing. Végh Zoltán, după cum urmează

-         parcela nr. 1 cu nr. top nou. 120/3/1/2/5/1, 103/1/2/1, 100/2/1/1 în suprafaţă de  914 mp, cu destinaţia de teren de construcţii atelier de confecţie, rezervor subteran;

-         parcela nr. 2 cu nr. top nou. 100/2/1/2 în suprafaţă de 155 mp, cu destinaţia teren de construcţii;         

-         parcela nr. 3 cu nr. top nou. 100/2/1/3 în suprafaţă de 57 mp, cu destinaţia teren de construcţii;

ART. 6. – (1) Se aprobă efectuarea schimbului de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează imobilul (teren şi construcţie neîntabulată în curs de demolare) domeniu privat al municipiului, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în CF nr. 1802 Sfântu Gheorghe sub nr. top. nou 120/3/1/2/5/2/3, 121/1/5/3 cu 64 mp, nr.top.nou.120/3/1/2/5/2/2, 121/1/5/2 cu 98 mp, C.F. nr. 46 Sfântu Gheorghe sub nr.top.nou 98/2/1/2  cu 98 mp, nr.top.nou 98/2/1/3 cu 20 mp şi C.F. nr. 1370 Sfântu Gheorghe sub nr.top.nou 123/1/2/2 cu 58 mp,  în suprafaţă totală de 338 mp, în valoare de 67.600 lei şi, S.C. EDRO INTERNAŢIONAL S.R.L. cu sediul în Braşov, care oferă în schimb terenul proprietatea societăţii, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem f.n., înscris în CF nr. 21.228 Sfântu Gheorghe sub nr. top.nou. 100/2/1/2 în suprafaţă de 155 mp, în valoare totală de  37.200 lei.

(2) Schimbul de teren se va efectua după ridicarea tuturor sarcinilor care afectează terenul proprietatea S.C. EDRO INTERNAŢIONAL S.R.L.

            ART. 7. – (1) Diferenţa de valoare dintre terenurile ce fac obiectul schimbului, reprezentând suma de 30.400  lei se va achita de către S.C. EDRO INTERNAŢIONAL S.R.L., la data semnării actului de schimb în formă autentică în faţa notarului public.

            (2) Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de schimb se vor achita de către părţi în cote egale.

            ART. 8. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  Compartimentul Patrimoniu din cadrul Serviciul Economic, Studii şi Programe al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 04 octombrie 2007

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ
Kató Béla                                                           SECRETAR
                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină