Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  316/2019

privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Sfântu Gheorghe şi

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința ”Transilvania de Sud”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68844/2019 al Direcţiei Patrimoniu și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința ”Transilvania de Sud”, înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 68579/2009, 68581/2019, 68758/2019 și 68580/2019;
Având în vedere Raportul de evaluare din data de 11.06.2019 pentru evaluarea imobilelor proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe şi Raportul de evaluare din data de 11.06.2019 pentru evaluarea imobilelor proprietatea Biserici Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința ”Transilvania de Sud”, întocmite de Evaluator Autorizat Team Ronexpert SRL Brașov;
Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
În baza prevederilor art. 1763 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 362 din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c, alin. (6) lit. b și alin. (14) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează imobilele domeniu privat al municipiului, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în valoare totală de 780.230 lei şi Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința ”Transilvania de Sud” care oferă în schimb imobilul proprietatea bisericii, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, identificat în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în valoare de 887.080 lei.
(2) Schimbul de imobile se va efectua cu achitarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe, a unei sulte în valoare de 106.850 lei, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului de schimb în forma autentică.
ART. 2. - (1) Contractul de schimb în formă autentică se va încheia în faţa notarului public în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
(2) Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de schimb se vor achita de către părţi, în cote egale.
ART. 3. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, cu semnarea contractului de schimb în forma autentică.
ART. 4. - Imobilului care va intra în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în condițiile art. 1 va face obiectul unor investiții de utilitate publică.
ART. 5. – (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită, pe o perioadă de 3 ani, în favoarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința ”Transilvania de Sud a construcției înscrisă în CF. 38413 Sfântu Gheorghe nr. cad. 38413-C1 – casă de rugăciune, în scopul asigurării sediului lăcașului de cult.
(2) Se aprobă proiectul contractului de comodat anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART. 6. - Se aprobă modificarea programelor obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, aprobat prin HCL nr. 135/2019 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
ART. 7. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 8. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, Direcției Economice şi Direcţiei Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 octombrie 2019

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                 Zsigmond József                                                                                   SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină