Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  341/2019

pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind Programul multianual

„Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”,

aprobat prin H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.293/2019 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa de înştiinţare a Teatrului “Tamási Áron”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 60197/16.09.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută de art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. d şi f şi alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 11 litera b) va avea următorul cuprins:
„b) reduceri la abonamentele de acces la programele şi acţiunile culturale organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe (Casa de Cultură “Kónya Ádám”, Teatrul “Andrei Mureşanu”) şi reduceri la biletele de acces la spectacolele Teatrului “Tamási Áron” inclusiv ale Studioului M, cu excepţia reprezentaţiilor la care nu se vând bilete cu reducere, conform Anexei nr. 1 la Regulament;”
II. Anexa nr. 1 la Regulament se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
III. Articolul 22 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Abonamentele şi biletele reduse prevăzute la art. 11 lit. b, vor putea fi achiziționate prin prezentarea cardurilor-legitimație la Casa de Bilete Municipale în conformitate cu Regulamentul instituțiilor de cultură. Accesul la programele şi acţiunile culturale organizate de instituţiile de cultură se va face prin prezentarea abonamentului sau a biletelor de acces și a cardului-legitimație.”
IV. Articolul 22 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Abonamentele gratuite prevăzute la art. 11 lit. a vor putea fi solicitate de beneficiari de la Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local în conformitate cu Anexa nr. 2 la HCL nr. 16/2017, de la Biroul pentru Monitorizare Societăți Comerciale și Servicii Comunitare de Utilități Publice în conformitate cu art. 9, Anexa nr. 9 la HCL nr. 351/2018.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Comisia desemnată prin dispoziţia Primarului și Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi serviciile publice prevăzute în Regulament.

Sfântu Gheorghe, la 05 noiembrie 2019.

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                        Ambrus Zsombor                                                                         SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină