Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  328/2019

privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare

a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe,

aprobat prin HCL 389/2017Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45111/2019 al Compartimentului pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2017, după cum urmează:
I. La Capitolul IV. Obligaţiile transportatorului autorizat şi ale taximetristului, alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:
„(2) Taximetrişti sunt obligaţi:
a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate;
b) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;
c) să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
d) să aibă un comportament civilizat în relaţia cu clientul;
e) să respecte solicitările legale ale clientului;
f) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se află în poziţia „liber”, cu excepţia cazului când se deplasează la comanda dispecerului;
g) să nu pretindă ca plată altă sumă decât cea înscrisă în bonul client, pe care îl eliberează la finalul cursei;
h) să transporte clientul la destinaţie pe ruta cea mai scurtă dacă clientul nu îşi exprimă altă preferinţă;
i) să nu implice taxiul, în mod deliberat, in activităţi cu caracter infracţional ori în alte acte antisociale;
j) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
k) să nu angajeze transportul unui client în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuală;
l) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;
m) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă;
n) să prezinte informaţiile şi documentele cerute şi să faciliteze accesul organelor de control la aparatul de taxat, pentru verificare;
o) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;
p) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;
q) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
r) să nu execute curse in afara localităţii de autorizare decât în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
s) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;
t) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de legislaţia ăn vigoare.
u) să respecte normele de conviețuire socială și regulile de bună gospodărire în vigoare, valabile pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe.”
II. La Capitolul VI. Activitatea de dispecerat taxi, articolul 43 va avea următorul cuprins:
„Art. 43. - (1) Principalele obligaţii ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:
a) să organizeze transportul public de persoane în regim de taxi în aşa fel încât să asigure următoarele procente minime de autovehicule care desfăşoară activitatea de taximetrie:
- 60% din numărul total de autovehicule aflate sub dispecerizarea lor în perioada orelor 06.00 – 16.00, respectiv 40% din numărul total de autovehicule aflate sub dispecerizarea lor în perioada repausurilor săptămânale şi a sărbătorilor legale;
- 35% din numărul total de autovehicule aflate sub dispecerizarea lor în perioada orelor 16.00 – 22.00;
- 10% din numărul total de autovehicule aflate sub dispecerizarea lor în perioada orelor 22.00 – 06.00;
b) dispeceratul trebuie să ţină un registru special de evidenţă a elementelor de identificare a tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului şi duratei de valabilitate ale autorizaţiei taxi;
c) să comunice, la solicitarea autorităţilor de control abilitate, informaţiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
d) să nu deservească taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;
e) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite şi să respecte preferinţa clientului;
f) să controleze respectarea de către transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu aceştia;
g) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi;
h) să nu aplice practici prin care să deţină controlul asupra pieţei taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurenţei sau să elimină concurenţa, precum şi practici monopoliste;
i) să dispecerizeze numai transportatorii autorizaţi care desfăşoară serviciul de transport în regim de taxi în aceeaşi localitate de autorizare.
j) dispeceratele au obligaţia, ca în incinta sediului, să pună la dispoziția taximetriștilor deserviți grupuri sanitare pentru efecuarea nevoilor fiziologice.
(2) În efectuarea activităţilor de control agenții desemnați ai Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, pot solicita graficul de prezenţă pentru ziua în care se efectuează controlul.”
III. La Capitolul X. Sancţiuni şi contravenţii articolul 63 va avea următorul cuprins:
“Art 63. – Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 32, art. 36 alin. (2) lit. c, d, e, h şi s;
b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2).
2. cu amendă de 300 lei, aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (2).
3. cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 18 lit. e, art. 22 şi art. 33;
b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 19, art. 24 alin. (3), art. 36 alin. (1) lit. a, b, c ,d ,e ,f .h şi m, art. 38 alin. (4), art. 56 alin. (2), lit. j, k, l şi m;
c) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a și j;
4. cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei:
a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art.36 alin. (2) lit. r şi t, art.37 alin. (6) şi (7);
b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) lit. b-i;
c) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (3), art. 18 lit. d, art. 28 alin. (1), art. 36 alin. (1) lit. n şi pentru utilizarea conducătorilor auto care nu sunt apţi medical şi psihologic sau nu deţin atestat profesional valabil.”
IV. Anexa nr. 26 la Regulament va avea următorul cuprins:
Anexa nr. 26 la Regulament


Locurile de aşteptare/ staţionare a taxiurilor în municipiul Sfântu Gheorghe

Nr.
crt.
Locul unde este amplasată staţia taxi Numărul
locurilor de aşteptare/ staţionare 
1. Str. Gábor Áron-în faţa bibliotecii Bod Péter 7
2. Zona Gării 7
3. P-ţa Sf.Gheorghe-în faţa magazinului  Şugaş   9
4. Str. Vânătorilor – lângă Sala Sporturilor    6
5. Str. Bánki Dónáth – lângă piaţa centrală – în faţa S.C. GOSPCOM S.A.   6
6. Str. Romulus Cioflec – în faţa pieţii  6
7. Str.  Libertaţii – între Biserica catolică şi staţia de autobuz 3
8. B-dul gen. Grigore Bălan – în faţa magazinului Bertis 8
9. Str.  Libertaţii – între Casa cu arcade şi staţia de autobuz 3
10.  Intersecţia str. Bánki Dónath, Pescarilor şi Iozef Bem 2
11. B-dul gen. Grigore Bălan – intersecţia cu str. Mikes Kelemen 4
12. Str. 1 Decembrie 1918- în fată la bl.15-Statia de autobuz 4
13. Str.  Vasile Goldiş – vizavi de Proiect Covasna S.A. 3
14. Str. Dealului – intersecţia cu str. Vasile Goldiş 6
15. Str. Kós Károly - Fabrica de deTigarete 5
16. Str. 1 Decembrie 1918 –  lânga staţia de autobuz „Berărie” 3
17. La intrarea în parcarea din fața hotelului Bodoc 2
  TOTAL LOCURI 84

ART. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local, Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliția Locală Municipiul Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                 Zsigmond József                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină