Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  310/2019

privind modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 332/2017 și a Contractului

de asociere nr. 54021/29.09.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al

Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong KlubConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere adresa Asociației Clubului Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 63240/27.09.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63481/2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1), art. 3, art. 18`1 alin. (2) şi (3) și art. 67`1 alin. (3) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea și completarea articolului 3 din Regulamentul aprobat prin HCL nr. 332/2017 după cum urmează:
“ART. 3. - Beneficiarii programului sunt copii înscriși în grupa mare de grădiniță, clasa pregătitoare respectiv clasele I, II-a și a III-a, care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.“
ART. 2. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de asociere nr. 54021/29.09.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub potrivit proiectului actului adiţional nr. 2/2019, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea actului adiţional se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Juridic, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și Comisia de supraveghere a asociației.
 
Sfântu Gheorghe, la 03 octombrie 2019

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                     Zsigmond József                                                                          SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexă
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină