Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  306/2019

privind aprobarea proiectului “Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”,

din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” și a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61237/2017 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operațional Regional 2014-2020;
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.;
Având în vedere HCL nr. 390/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI), pentru obiectivul de investiţii: Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (4) lit. f și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă proiectul Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.5, apel de proiect POR/2017/4/4.4/4.5/1 
ART. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, în cuantum de 3.679.068,44 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 3.240.376,47 lei și valoarea totală neeligibilă de 438.691,97 lei.
ART. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a municipiului Sfântu Gheorghe în cuantum de 1.804.458,95 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de  42,1484% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.365.766,98 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”.
ART. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Sistematizare verticală la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 6. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva–Judit, Direcția Economică, respectiv Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2019.

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                                      Vajna László                                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

     

Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină