Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  296/2019

privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe

și Bahce Viorica, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate

extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturateConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererile nr. 55.998/2019 a numiților Ochișan Ghenadia, nr. 60.896/2019 Dénes Katalin, nr. 60.897/2019 Farkas Ștefan și nr. 61.182/2019 Puiu Constantin;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.229/2019 al Biroului Locativ și Ocuparea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din Contractele de concesiune;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă cesiunea și prelungirea Contractului de concesiune nr. 26.421/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Bahce Viorica potrivit clauzelor cuprinse în contractul de cesiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) – Se aprobă prelungirea contractelor de concesiune încheiate cu proprietarii construcţiilor, având ca obiect terenuri din domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, amenajate pentru asigurarea accesului din exterior în unităţile de comerţ şi prestări de servicii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Se aprobă proiectul actului adiţional, care se va încheia cu titularii contractelor de concesiune, conform anexei nr. 3-4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ și Ocuparea Domeniului Public şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2019

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                            Vajna László                                                                       SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó

     
Anexa 1

Anexa 2

Anexele 3-4
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină