Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  288/2019

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biserica Evanghelică Lutherană din

România-Parohia Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Martin Luther”
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59408/2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 87/2019 a Bisericii Evanghelice Lutherane din România-Parohia Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 56960/2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e şi alin. (9) lit. a din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Martin Luther”.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică și Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2019.

                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                       Vajna László                                                                                SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó

     Anexă

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină