Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  309/2019

privind atestarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, precum
 și pentru modificarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe

și din administrarea Consiliului Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4, cu modificările și completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere adresa nr. 75981/MDRAP/50977/DPFBL/02.08.2019 a Direcției Generale Administrație Publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 59013/2019 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Nota internă nr. 52709/2019 a Comisiei locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, precum şi Nota internă nr. 52904/2019 a Comisiei locale pentru aplicarea Legii nr. 18/1991;
Având în vedere Nota internă comună nr. 62733/2019 a Serviciului Juridic și a Direcției Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Declarația pe propria răspundere nr. 62737/2019 a Secretarului general al municipiului Sfântu Gheorghe din care reiese că imobilul nu face obiectul unor litigii;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere pozițiile nr. 515-518 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4, cu modificările și completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 607 alin. (4) și art. 289 alin (5), alin (6), alin (9) şi alin. (16) lit. b din OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;


 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se atestă modificarea anexei la H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, atestată potrivit Anexei nr. 2 la HG. nr. 975/2002, prin abrogarea pozițiilor nr. 515, 516, 517 și 518 .
(2) Ca urmare a efectuării lucrărilor tehnice de cadastru și carte funciară, datele de identificare ale bunurilor de la pozițiile nr. 515-518, abrogate potrivit alin. (1), se identifică potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de internet a Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică al Municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa prevăzută la art. 1 alin. (2) la prezenta hotărâre, iar art. 2 din aceasta, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică și Compartimentul Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2019.

                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚà                                                                        CONTRASEMNEAZÃ
                                  Vajna László                                                                                      SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-IldikóAnexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină