Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  287/2019

privind modificarea HCL nr. 257/2018 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții,

pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor"Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:

Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 56340/02.09.2019 al Compartimentului de Dezvoltare Investiţii și al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere memoriul justificativ al Proiectantului S.C. PLANSHOW S.R.L nr. 57310/03.09.2019;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 66 și art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) şi art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 257/2018, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor” prin înlocuirea anexelor la hotărâre cu anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico-economici

  Valoare fără TVA Valoare inclusiv TVA
Valoare totală INV 1.860.582,77 2.209.798,19
din care C+M 1.329.581,50 1.582.201,99

ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 160/2019 privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva Judit, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2019.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                 Vajna László                                                                        Pentru SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                             Morar Edith

Anexa 1

Anexa 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină