Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  285/2019

privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din

sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2019-2020Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56232/2019 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (1) și (2) lit. d din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5576/2011 al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. a din O.U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă cuantumul burselor pe categorii de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul școlar 2019-2020, după cum urmează:
a) bursele de performanţă:     300 lei/elev/lună;
b) bursele de merit:                200 lei/elev/lună;
c) bursele de studiu:               100 lei/elev/lună;
d) bursele de ajutor social:      150 lei/elev/lună.
ART. 2. – Se aprobă numărul de burse care se pot acorda elevilor întro unitate de învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează:
a) bursele de performanţă:    0,3 % din numărul total al elevilor;
b) bursele de merit:               1,0 % din numărul total al elevilor;
c) bursele de studiu:              1,5 % din numărul total al elevilor;
d) bursele de ajutor social:     3,5 % din numărul total al elevilor.
ART. 3. - Repartizarea sumelor destinate burselor elevilor se face pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în funcţie de numărul elevilor, respectând procentele stabilite în art. 2 din prezenta hotărâre.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliile de administraţie ale instituţiilor şcolare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2019.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                               Vajna László                                                                            Pentru SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                               Morar Edith 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină