Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


               

HOTĂRÂREA NR. 17/2009
privind organizarea unui referendum local în vederea consultării cetăţenilor din Municipiul Sfântu Gheorghe privind înfiinţarea regiunii autonome Ţinutul Secuiesc
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
  Având în vedere Expunerea de motive nr. 45.852/2008 înaintată de consilierii locali Bálint József, Bújdosó Albert Zsolt, Bereczki Kinga, Ferencz Csaba, Gazda Zoltán, Kovács István, Nemes Tibor, Pethő István;
  Având în vedere Raportul de specialitate nr. 45.875/2008 al Secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe şi al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
  Având în vedere art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare;
  Având în vedere referatul Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
  Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Organizarea referendumului în Municipiul Sfântu Gheorghe, la data de 15.03.2009 pentru a consulta cetăţenii cu domiciliul stabil în Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu ocazia referendumului cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin DA sau NU la următoarele întrebări:
1. Sunteţi de acord cu autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc şi cu faptul ca Municipiul Sfântu Gheorghe să facă parte din această regiune autonomă?
2. Sunteţi de acord cu modificarea delimitării teritoriale a judeţului Covasna conform art. 4 din Statutul anexat în vederea înfiinţării unităţii administrativ teritoriale autonome Ţinutul Secuiesc şi cu apartenenţa Municipiului Sfântu Gheorghe la această unitate administrativ teritorială?

    Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 Ivan Niculae-Gheorghe, refuză să semneze,  în locul acestuia:                            

Consilier local Gazda Zoltán         Consilier local Kovács István         Consilier local Fazakas Mihail

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină