Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  279/2019

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” în vederea organizării

evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2019”, Ediția a XIII-aConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Cererea Asociaţiei Club Sportiv „EQUITES” înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 53750/14.08.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54242/2019 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. e şi alin. (9) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „Equites”, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, în vederea organizării evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2019”, Ediția a XIII-a, în perioada 20-22 septembrie 2019.
ART. 2. - Se aprobă numirea d-nei consilier local Székely Kincsö în calitate de membru al Comisiei de supraveghere a asociației.
ART. 3. - Se aprobă proiectul contractului de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu semnarea contractului de asociere se mandatează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică, Serviciul Juridic și Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 august 2019.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                            Toth-Birtan Csaba                                                                               Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                 Morar Edith


Anexă
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină