Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR.  16/2009

pentru modificarea şi completarea H. C. L. nr. 137/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a H.C.L. nr. 41/2003 privind constituirea Comisiei de analizare şi propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2364/2009 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 137/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 H.C.L. nr. 41/2003 privind constituirea Comisiei de analizare şi propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice, respectiv al obiectelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere art. 20 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 80/2002, republicată;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE


    ART 1.- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 137/2008 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul completării Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului cu domnul consilier Ferencz Csaba şi înlocuirea acestuia în Comisia pentru tineret şi sport cu domnul consilier Fazakas Mihail, respectiv completarea Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă cu domnul consilier Fazakas Mihail.
   ART 2.- Se aprobă modificarea componenţei nominale a Comisiei de analizare şi propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, constituită în baza H.C.L. nr. 41/2003, cu modificările şi completările ulterioare a următorilor consilieri locali:
-    Keresztély Irma,
-    Klárik Attila,
-    Şerban Valeriu,
-    Gazda Zoltán,
-    Kovács István.
    ART.3.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local prevăzute la art. 1, Comisiei de analizare şi propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, precum şi Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009.           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
             Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină