Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna               
HOTĂRÂREA NR. 15/2009

privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1205/2009 al Biroului Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 2455/2009 al numitei Béres Aurora;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
    În baza prevederilor art. 58 alin. (3) din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile art. 15 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

    ART. 1. – Se aprobă stabilirea destinaţiei de teren aparent liber - învecinat unor construcţii existente - destinat amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului în unitatea de prestări de servicii, în baza prevederilor certificatului de urbanism nr. 791/2008 eliberat de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 2. – (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică al terenului aparent liber, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Stadionului nr. 13, bl.22, sc. A, ap. 4, pe o perioadă de 5 ani, începând de la 01 februarie 2008, în favoarea numiţilor Béres András şi Béres Aurora, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    (2) Se stabileşte taxa de redevenţă la echivalentul în lei a 5 Euro/mp/teren concesionat/an, calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează potrivit cursului oficial leu/Euro comunicat de B.N.R. pentru prima zi lucrătoare a fiecărui an calendaristic.
    (3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    ART. 3. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, Biroul Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 29 ianuarie 2009.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
      Ivan Niculae-Gheorghe                                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 15/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină