Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  255/2019


pentru modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule

electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50187/2019 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul Ministrului Mediului nr. 760/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ;
Având în vedere Solicitările de completări și remedieri transmise de către Administrația Fondului pentru Mediu prin adresa nr. 47383/2019;
În conformitate cu art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aproba modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:
I. - Devizul general al Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”, se înlocuiește cu Devizul general anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
 II. - Articolul 5. va avea următorul cuprins:
“ART. 5. – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
Valoarea totală a proiectului:                     471.039 lei
TVA                                                           75.072 lei
Valoarea eligibilă a proiectului:                   444.191 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului:                 26.848 lei
Valoarea finanţării solicitate                  399.771,90 lei”
III. - Articolul 6. va avea următorul cuprins:
“ART. 6. – Se aprobă contribuția proprie a municipiului Sfântu Gheorghe în proiect a 71.267,10 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 26.848 lei, cât și contribuția la cheltuielile eligibile, în valoare de 44.419,10 lei, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a proiectului de 444.191 lei.”
ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit, Compartimentului Proiecte, Programe, Compartimentului de Achiziții Publice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 
Sfântu Gheorghe, la 14 august 2019.
 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                                 Toth-Birtan Csaba                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină